Fontein van lewe

Fontein van lewe – deur Gary Kieswetter

Dors na God en Hy sal vir jou die water van die lewe gee – verniet!

Ken jy die Oog in Kuruman? Dit is ? fontein wat alreeds vir baie jare vloei. Ek onthou, baie jare gelede, het iemand probeer om die fontein te vergiftig. Honderde visse het op die hope gevrek! Slegs die visse wat reg by die mond van die fontein was, het oorleef. Hulle het heeltyd toegang tot die suiwer water gehad en het so onaangeraak gebly.

Ons Christene word daagliks vergiftig deur wat die wêreld verkondig. Ons word vergifting deur wat ons in die koerante lees en op die televisie sien. Baie van ons Christene sterf geestelik omdat ons nie naby aan die bron van die lewe bly nie. Ons laat nie toe dat God se Woord soos vars, skoon water deur ons vloei nie. Dis vir my wonderlik hoe ons ? geestelike les uit so ? natuurlike verskynsel kan leer. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15:46 – Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Baie van ons mis die geestelik betekenis van dinge wat in die natuurlike gebeur. Ons kan baie leer van geestelike dinge deur na die natuurlike te kyk.

Psalm 36:9 – sê die volgende: Hulle verkwik hul aan die vettigheid van u huis, en U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge .Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart.

Is dit nie wonderlik dat uit God se fontein daar net genietinge kom nie? Daar kom net genot, plesier, verfrissing en verkwikking. Wat ook al uit God se fontein kom, is pure genot! In sy lig sien ons die lig. By God is die fontein van die lewe. Daar is nie ander fonteine elders nie. God is die oorsprong van alle lewe. Ons sal nie vergiftig word deur die negatiwiteit van hierdie wêreld, as ons gedurig van daardie fontein drink nie. Wanneer jy eers toelaat dat jou denke vergiftig word, dan word jou woordeskat, prioriteite en jou lewensuitkyk vergiftig.

God besit nie alleenlik die fontein van lewende water nie, Hyself ís die fontein van die lewe:

Jeremia 2:13 – Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.

Omdat hy die fontein van die lewe is, kan Hy nooit sy greep daarop verloor nie. Hy bepaal die rigting waarin dit vloei en niemand kan ooit iets doen om daardie vloei te keer nie. Let ook op dat hy die fontein van léwende water is. Water moet deur ? proses gaan voor dat dit heeltemal suiwer is. Jesus Christus is die bron van die lewe, en hy wat die Seun het, het die lewe. Daarom is daardie fontein in jou. Daardie fontein is deel van jou en kan dit nooit opdroog nie.

Die Israeliete het God verlaat en het afgodediens gaan beoefen. Vandag vervang baie mense God met godsdiens. Hulle verlaat die fontein van lewende water en maak vir hulle reënbakke wat nie water kan hou nie. Water is nie gemaak om stil te staan nie, maar om aanhoudend te vloei. Die kenners sê dat die fontein by die Oog reeds gevloei het nog voordat daar enige mense was. As dit waar is van ? natuurlike fontein, hoeveel te meer is dit nie waar van ons God nie! Die bron van die lewende water was reeds vir my en jou beskikbaar nog voordat enige iets in hierdie wêreld ons kon besoedel het. God het voorsiening gemaak nog voordat die popo die fan gestrike het! God maak voorsiening voordat omstandighede moeilik raak.

Is dit nie snaaks hoe sekere teoloë en doktrines veroorsaak dat mense God as hulle bron verlaat nie? Hoe verder jy van die Bron af weggaan, hoe meer krities en wetties raak jy. Jou blydskap en vreugde droog sommer naderhand heeltemal op. Maar as jy naby aan die Bron bly, is jou blydskap ewigdurend! God se vergifnis, barmhartigheid en goedertierenheid is altyd onmiddellik tot jou beskikking. Weet jy wat is die wonderlike ding as jy naby aan die Bron is? Jy voel nie bedreig deur ander wat ook nader kom om naby die bron te leef nie.

Lees gou saam met my Openbaring 21:6 – En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Jy hoef niks te doen om van die fontein van die water van die lewe te drink nie – dis verniet! Almal van ons het dieselfde stand van geregtigheid deur die bloed van Jesus Christus ontvang. Die Bybel sê dat daar waar eenheid is, gebied God sy seën. Die seëninge van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Die geheim om van die fontein van die lewe te drink, is om dors te wees. God nooi die wat dorstig is om van die fontein te drink.

Jesaja 55:1 – Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!

Melk is vir die pasgebore kinders van die Here wat die onvervalsde melk van die Woord moet drink. Die wyn is die Heilige Gees. Ons kan net na God toe gaan en van die water van die lewe drink sonder om daarvoor te betaal. Jesus Christus het klaar daarvoor aan die kruis betaal. Ons moet slegs honger en dors na sy geregtigheid. Daarom sê Dawid in die Psalms dat sy siel na God smag soos ? herd dors na waterstrome. Net God kan daardie dors in jou bevredig.

Kom ek wys jou nog ? skrif: Johannes 7:37 – En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Jesus het ? eenvoudige uitnodiging na elke liewe persoon op hierdie aarde gerig: “Kom na my toe.” Die water wat uit God vloei is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is verkwikkend, heiligmakend en lewe-gewend. Die Gees van God is die Een wat reinig, wat die gawes uitdeel en wat die vrug van die gees in ons lewens bekend maak. Die Skrif sê dat die Heilige Gees sal ons leer en herinner aan al die dinge wat Jesus op aarde kom leer het. Niemand van ons kan tot God bid sonder die Gees nie. Hy is die een wat in ons met onuitspreeklike sugtinge bid. Hy is die een wat in ons na God roep: “Abba Vader.”

Ek wil ? skrif met jou deel wat jou baie gaan seën: Johannes 4:10 – Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

Die vrou sê vir Hom: Here, U het nie eens ? skepding nie, en die put is diep; waarvandaan kry U dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee?

Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ? fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.

Hierdie vrou het ? natuurlike en ? geestelik dors gehad. Die fontein van die lewe is in God. Jesus Christus is ook die fontein, want hy en die Vader is een. Sodra jy van die water van daardie fontein drink, spring daardie fontein in jou ook op. Jy word dan ook ? bron van daardie water omdat die Heilige Gees in jou is. Jy word ? kanaal waardeur die water na iemand anders kan vloei. Mense is altyd aangetrokke tot iemand wat met die Gees van God vervul is. Mense is nie aangetrokke tot godsdienstige en wettiese mense wat krities en veroordelend is nie. Ons as Christene moet ons sluise oopmaak. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons vloei.

Die mooi ding vir my is dat wanneer ? vis sy bek oopmaak, spoel die water deur sy kiewe – ook maar goed só, anders word hy ? blaasoppie! Dis hoekom die gif nie die visse in die Oog kon doodmaak nie; die skoon, helder water het deur hulle gevloei en hulle gereinig van alle onsuiwerhede. God se Gees is nie bedoel om in jou op te dam nie, maar om deur jou te spoel en jou te reinig en te heilig. Die Skrif sê dat orals waar daardie water vloei, bring dit lewe. God se Gees moet deur jou vloei sodat dit ander ook kan bereik. Jy kan letterlik vir iemand wat in woestyn is, ? oase wees.

Ek wil weer teruggaan na Jesaja 55:1 – O, Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk! Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; Ek wil met julle ? ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid.

Onthou jy toe Jesus vir sy dissipels gesê het dat sy liggaam ware spys is, en sy bloed ware drank? Die een wat Jesus se vlees eet en sy bloed drink, sal in ewigheid nooit dors nie. Dis nie net wanneer ons nagmaal hou dat ons van Jesus eet nie, maar ook wanneer ons sy Woord lees. Johannes 1:14 sê – En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ? heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid. Wanneer ons die Woord eet, word ons Woordbewus! Wanneer ons van Jesus eet, word ons Christusgelykvormig!

Die volgende skrif het my dadelik aan die Oog laat dink, Openbaring 22:1 – En hy het my getoon ? suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

Hierdie suiwer rivier stroom uit die troon van God uit. Dit is die hoogste bron wat daar bestaan! Water vloei altyd van ? hoogtepunt na laagtepunt. Dink net met watse snelheid moet daardie water ons tref! Geen wonder dit reinig ons van elke greintjie vuilheid nie. Wanneer die Heilige Gees kom, is hy soos ? magtige rivier. Hy is nie soos ? klein stroompie wat saggies vloei sonder mag of mening nie. Daarom is daar in jou nie net ? dammetjie nie, maar ? borrelende fontein. God se lewe is in jou! Dis hoekom ? Christen nie veronderstel is om besoedel te raak deur wat in die wêreld aangaan nie. Ons moet naby aan daardie fontein bly, ons moet aanhoudend van daardie fontein drink en onsself daardeur verkwik.

Jy moet elke dag tyd in jou binnekamer spandeer. Daardie fontein is net in jou solank as wat jy by God bly. Onthou jy hoe die Israeliete God verlaat het vir reënbakke wat nie kan water hou nie? Jy moet in God geanker bly anders sal daardie fontein opdroog.

Openbaring 22:2 – In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Lees ook saam met hierdie skrif Esegiël 47:5 – Toe die man na die ooste uitgegaan het met ? meetsnoer in sy hand, het hy duisend el gemeet; en hy het my deur die waters laat deurgaan —waters tot aan die enkels. Toe het hy nog duisend gemeet en my deur die waters laat deurgaan — waters tot aan die knieë; en hy het nog duisend gemeet en my laat deurgaan — waters tot aan die heupe. Verder het hy nog duisend gemeet — ‘n stroom wat ek nie kon deurgaan nie! Want die waters het opgerys — waters om in te swem, ? stroom waar ? mens nie deur kan loop nie.

Die engel het vir Esegiël elke keer ? bietjie dieper in die water geneem as wat hy voorheen was. Dis God se begeerte om ons elke keer dieper en dieper te neem sodat jy nader aan hom sal kom. Party van ons kan die Onse Vader bid, maar dis waar dit stop. God wil hê dat jou verhouding met hom sal verdiep en dat jy al hoe dieper in sy liefde sal beweeg. Eers enkel diepte, dan tot waar die water by jou knieë is, dan tot by jou heupe en dan so diep dat jy niks anders kan doen as om te swem nie. Met ander woorde, God wants you to go with the flow ! As jy net enkeldiep is, kan jy nog uitloop wanneer jy wil omdat jy nog driekwart in die vlees is. Maar as die stroom jou eers vat, is jy totaal oorgegee aan God se wil.

Onthou jy in Johannes staan daar dat daar uit ons strome van lewende water vloei? Ons moet ook onthou dat die Bybel sê dat die natuurlike eerste is en dan die geestelike. Kom ek wys jou in Genesis die natuurlike strome wat gevloei het:

Genesis 2:15 – En daar het ? rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila loop waar die goud is. En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Frat. Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

Daar was vier strome wat uit Eden gegaan het, in Esegiël is daar vier water-vlakke waardeur hy moes loop. Die naam van die eerste stroom is, Pison. In die Hebreeus beteken dit, “om stadig te vloei.” Die tweede rivier was Gihon genoem wat beteken, “die klein rivier wat vinniger begin loop het.” Die naam van die derde rivier, Hiddékel beteken, “dit het versnel.” Die naam van die vierde rivier, Frat, gaan jou baie seën! Dit beteken dat die rivier het begin bruis met lewe-gewende water! Is dit nie wonderlik nie?!

Wanneer die Heilige Gees kom, kom hy eers as ? klein riviertjie wat kalm en rustig vloei. Maar die Gees versnel en wil in jou en deur jou soos ? magtige rivier vloei wat bruis met lewe-gewende water. Geen wonder Dawid het voor die ark gedans nie – dit was omdat hy vol van die Heilige Gees was. Sy vrou het deur die venster gesien hoe hy dans en het haar vir hom geskaam. Die Bybel sê dat sy Dawid verag het omdat hy voor God gedans het, en God het daarom haar baarmoeder gesluit. Sy het nie vreugde gehad nie . . . omdat sy haar man se kinderlikheid voor God verafsku het. Dawid se lofprysing was vir God soos ? soet en aangename geur en dit was heilig. Al wat sy gesien het, is dat haar man homself uitspattig gedra en haar in die skande steek . Ons hoef ons nooit te skaam as iemand in opregtheid God dien nie! Vir jou mag dit dalk vreemd en selfs onaanvaarbaar voorkom, maar as dit uit die hart kom, is dit vir God ? aanneemlike offer.

Dis in elkeen van ons se belang om ons totaal en al oor te gee aan God se Gees. Ons moet Hom vertrou om ons te lei na dieper waters van verfrissing. Ons moet ons eie wil opgee en ons oorgee aan die bruisende, borrelende stroom wat lewe bring!

 

Comments are closed.