Maak God nommer één in jou lewe

Maak God nommer één in jou lewe – deur Riaan Lombard

God is nie tevrede met tweede plek in jou lewe nie.

Jesus is ons geneesheer, hy is die enigste een wat ons kan genees. Moenie jou hoop en vertroue in mense plaas nie, vertrou God alleen om jou vry te maak. God is geen aannemer van persoon nie. Hy sal nie iets vir een persoon doen en dit vir ʼn ander weier nie. God se genesing is tot almal se beskikking, maar daar kan struikelblokke wees; as jy weier om die mense wat jou te na gekom het, te vergewe, stuit jy jou eie genesing. God se seën en guns is tot almal se beskikking!

Vergifnis is iets wat ek al menigmale oor gepraat het. Ons besef nie altyd hoe belangrik dit is om ontslae te raak van bitterheid nie. Ek het agtergekom dat baie mense bitter teenoor die kerk is. In plaas daarvan dat dit ʼn plek was waar hulle genesing ontvang het, was dit ʼn plek waar hulle seergemaak was. Christene is gewoonlik die oorsaak van ander Christene se pyn. Bitterheid en onvergifnis sal verhoed dat God jou volkome kan genees. Jy het nodig om die bitterheid en die woede en die haat te laat gaan. Bitterheid en onvergewensgesindheid is ʼn gif wat jou sal doodmaak.

God gee reën vir die regverdige en die onregverdige. God is vrygewig, Hy wil nie hê dat jy vir sy goedheid en seën moet werk nie. God het sy enige gebore Seun vir ons gegee; Jesus het sy lewe vir ons gegee sonder dat ons dit verdien het. God is ons liefdevolle Vader. As jy self kinders het, sal jy weet waarvan ek praat. Maak nie saak hoe stout jou kinders is nie, jy sal nooit ophou om goed vir hulle te wees nie. Netso sal God nooit ophou om goed vir ons te wees nie, want Hy is lief vir ons, maak nie saak wat nie.

Jesus het aan die kruis vir ons ʼn vloek geword sodat die seëninge van Abraham tot ons beskikking sal wees. Op Golgota het daar ʼn uitruiling plaasgevind. In die Ou Testament het die Hoë-Priester ʼn lam geslag en aan God geoffer, in ruil vir vergifnis van sonde. Daardie lam het sy onskuld vir die mense se sonde verruil. Dis presies wat gebeur het toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Jesus Christus is die Lam van God wat geslag is vir die mense se sonde. Jesus het sy onskuld vir ons sonde verruil. Hy het die seën vir die vloek verruil. Jesus is nie dood aan sy wonde nie, maar omdat al die bloed uit sy liggaam getap was. Jesus het homself dood gebloei. Die Bybel sê dat die lewe in die bloed is. Met elke druppel bloed wat uit sy liggaam gevloei het, het nog ʼn stukkie lewe sy liggaam verlaat. Jesus se lewe was in sy bloed, en hy het elke druppel vir my en jou gegee! Hy het sy lewe vir ons gegee, ons het die lewe van Christus. Daarom sê die Bybel ook dat wanneer ons in Christus is, is ons nuwe skepsels en die ou dinge is verby. Deur vir ons ʼn vloek te word, het Hy ons vrygemaak van enige vloek wat ooit op ons lewe was en sal wees.

Ek wil net vir ʼn oomblik ʼn bietjie met jou deel oor vloeke. In vorige uitgawes van Manna het ek genoem dat ʼn vloek wel in ʼn Christen se lewe aanwesig kan wees, indien hy met verkeerde dinge te doen gehad het. Lees saam met my die volgende paar skrifte:  Sagaria 5:1En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk — daar was ʼn vlieënde boekrol. En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien ʼn vlieënde boekrol, sy lengte is twintig el en sy breedte tien el. Daarop sê hy vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word. En laat dit uitgaan, spreek die HERE van die leërskare, en dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my Naam; en dit sal binne-in sy huis vernag en dit verteer saam met sy balke en sy klippe.

Sagaria het ʼn visioen gehad van ʼn vlieënde boekrol en God het vir Sagaria gesê dat dit ʼn vloek verteenwoordig wat deur God uitgestuur is. Daardie vloek is vatbaar op mense wat steel en wat vals in die Naam van die Here sweer. Daar is baie Christene wat hulself hieraan skuldig maak. Moenie vals in die Naam van die Here sweer nie. God neem dit baie ernstig op. Dit is ook deel van die Tien Gebooie wat ons beveel om nie te steel nie, en om nie God se Naam te onteer en misbruik nie. Ons kan nie God se gebooie verontagsaam sonder gevolge nie. Dit help nie Jesus het jou vrygemaak van vloeke, maar jy hou aan om Sy Woord te verontagsaam nie. Ongehoorsaamheid sal ʼn vloek tot gevolg hê.

Lees ook saam met my Haggai 1:4Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê?  So sê die HERE van die leërskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar het:  julle het baie gesaai, maar min ingebring; julle het geëet, maar nie tot versadiging nie; julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie; julle het jul geklee, maar nie warm geword nie; en wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in ʼn stukkende beurs te steek. So sê die HERE van die leërskare: Gee ag op wat julle wedervaar het! Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis; dan sal Ek ʼn welgevalle daaraan hê en My verheerlik, sê die HERE.

Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword; en julle het dit in die huis gebring, maar Ek het dit weggeblaas. Waarom? spreek die HERE van die leërskare. Ter wille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrings teruggehou. En Ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer; en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande.

 

God praat hier met sy mense om vir hulle te noem hoekom daar soveel pyn en lyding is. Niks het reg geloop vir hierdie mense nie. Iets het al hulle armoede en ellende veroorsaak, en God het ʼn profeet opgerig om vir hulle te sê wat aangaan. God het vir hulle gesê dat hulle moet ag gee op wat met hulle gebeur het – daar was duidelik iets fout! In hierdie geval was daar ʼn geestelike rede vir hul swaarkry. God het vir hulle gewys dat hul lewens vervloek was en het ook die rede daarvoor gegee. Die rede? Hulle het God nie die eerste plek in hul lewens gegee nie. God moes altyd met die tweede plek tevrede wees.

Drie dinge het uitgestaan as gevolg van die vloek wat op hul lewens was; tekortkominge, armoede en ellende. Hulle het nooit genoeg gehad nie, hulle behoeftes was nooit vervul nie en hul het aanhoudende probleme gehad. Hulle het hard gewerk, maar het nooit vorentoe beweeg nie. Hulle het geld verdien, maar dit het verdwyn nog voordat hulle dit kon gebruik om in hul behoeftes te voorsien. Hulle het genoeg geld verdien om in hul behoeftes te voorsien, maar hulle moes aanhoudend die geld gebruik om die skade te herstel. Die oorsaak? Hulle het nie eerstens die koninkryk van God gesoek nie.

Hierdie sonde is nie uniek aan die Israeliete van duisende jare gelede nie. God wil steeds hê dat ons vandag Hom eerste plek in ons lewens sal gee. God is nie tevrede met tweede plek in jou lewe nie. Geld kan nie vir jou belangriker as God wees nie. Jou eie wil kan nie vir jou belangriker as God se wil wees nie. Ons is so gefokus op ons behoeftes en begeertes dat ons nie meer plek vir God in ons lewens het nie. Ons is nie bereid om die beste vir Hom te gee nie, maar dink dat dit goed genoeg is as ons vir Hom gee wat oorbly.

Jy dink dalk dat jy ʼn eerlike mens is, en van niemand steel nie. Betaal jy jou tiende? Maleagi 3:8 sê dat wanneer jy nie jou tiende en offergawes vir die Here gee nie, is jy besig om God te besteel, Maleagi 3:8Mag ʼn mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!  Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ʼn oorvloedige seën sal uitstort nie.

Ja, dis waar dat ons in die Nuwe Testament is, dit beteken dat ons uit genade gered is en nie deur werke nie. ʼn Tiende was ʼn manier om eer en respek aan God te bring. Is daar enige rede hoekom ons in die Nuwe Testament nie meer op dieselfde manier aan God eer moet bring nie? God is ʼn vrygewige Vader – wil jy nie ook ʼn vrygewige kind wees nie? Volgens Prediker sal ʼn vrygewig man altyd voorspoedig wees! God verwag van ons om te gee omdat Hy van nature gee.

Wanneer God vir jou ʼn opdrag gee, moet jy gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid aan God en sy Woord sal altyd na  ʼn geseënde lewe lei. Moenie God se Woord minag nie. Soek eerste die koninkryk van God, plaas hom eerste in jou lewe. Maak hom koning. Wanneer jy jou lewe aan God toegewy het, moet jy toegewyd bly. Dit beteken dat God se wil altyd eerste kom! God is die bron van alle seën en ons onvergewensgesindheid, ongehoorsaamheid en selfsug weerhou ons van daardie seën.

God is lief vir jou! Wanneer God jou tugtig en jou laat let op jou verkeerde gedrag, is dit omdat Hy lief is vir jou. Daarom wil Hy hê dat jy ʼn toegewyde lewe sal lei. Hy wil eerste plek in jou lewe hê . . . Hy wil die belangrikste persoon in jou lewe wees. Gee God jou beste en jou eerste! Hy het sy beste en sy eerste vir jou gegee. . .

 

Comments are closed.